Eurotranslation.cz - Home Home Eurotranslation.cz - FAQ FAQ Eurotranslation.cz - Služby Služby Eurotranslation.cz - Reference Reference Eurotranslation.cz - Obchodní podmínky Obchodní podmínky Eurotranslation.cz - Lokalizace Lokalizace Eurotranslation.cz - Kontakt Kontakt
Eurotranslation.cz -
Eurotranslation.cz -
Menu
Eurotranslation.cz - DTP  DTP
Eurotranslation.cz - Tisk  Tisk


          czech - english Eurotranslation.cz
Eurotranslation - profesionální překladatelská a tlumočnické služby

Co je normostrana?

Jedna normostrana (NS) je 1800 znaků včetně mezer (30 řádků × 60 znaků). Počet normostran zjistíte v programu MS Word (Nástroje – Počet slov – Znaky (včetně mezer). Výsledné číslo vydělte 1800 a získáte počet NS.

Jak se spočítá cena za překlad?

Cena za překlad se stanoví podle počtu normostran přeloženého textu. Dalšími faktory mohou být např.termín dodání a charakter či formát textu.

Jaká je délka originálu oproti přeloženému textu?

Tento poměr je odlišný pro různé jazykové kombionace. V případě angličtiny je to zhruba 1:1,1 tj. 1 NS českého textu bude 1,1 NS anglického překladu,  u německého jazyka je tento poměr 1:1,2–1,3.

Co znamená úřední (soudní) překlad?

Úřední překlad  je opatřen doložkou soudního překladatele a razítkem. Přeložený text je spojen s originálem (příp. notářsky ověřenou kopií) a doložkou překladatele prostředbnictvím pečetě a provázku..

Co je to „zdrojový“ a „cílový jazyk“ ?

„Zdrojový jazyk“ je jazyk, ze kterého překládáme a „cílový jazyk“ je jazyk, do kterého je text přeložen.

Co je to apostila?

Doklad, který se připevňuje k ověřovanému překladu, sloužící jako potvrzení pravosti a platnosti překladu.

Je zaručena důvěrnost informací při překladu ?

Ano, překladatel i tlumočník jsou povinni zachovat přísnou mlčenlivost a nevyužívat informací získaných během výkonu překladatelské práce ke svému užitku, ani poskytovat tyto informace třetím stranám.

Co všechno zahrnuje cena za překlad?

Obvykle je v ceně za překlad kromě profesionálního překladu zahrnuta základníjazyková korektura.

Proč jsou překlady tak drahé?

Překládání je velmi časově náročný proces. Čas potřebný k vlastnímu překladu je ve většině případů mnohem delší než čas, za který byl originální text vytvořen. Je potřebná plynulost ve dvou jazycích a odbornost překladatele v příslušném oboru. Překladatel musí mít také kulturní povědomí o výchozím i cílovém jazyce a musí být schopen zkombinovat tuto znalost se znalostí gramatiky, psaní na počítači a často nejnovějšími poznatky v dané oblasti. Cena za překlad v sobě odráží odbornost a čas potřebný k poskytnutí překladu v co nejvyšší kvalitě.

Proč je vyhotovení překladu tak časově náročné ?

Je mnoho faktorů, které délku vyhotovení překladu ovlivňují. Výchozí text musí být čten, přeložen, znovu přečten a často i přeformátován. Někdy je důležitý i podrobnější výzkum či vyhledávání v překládané oblasti, aby nedošlo k terminologickým či faktickým omylům. Překladatel musí o každém slovu, frázi a větě popřemýšlet samostatně, a následně pak i komplexně. Pokud je v textu použita speciální slovní zásoba, nebo pokud je dokument vysoce odborný, je potřeba více času k ověření přejatých slov.

Jaké formáty lze pro zadání překladu použít?

Formát překladu záleží na konkrétní dohodě s klientem. Obecně lze použít formáty MS Office (doc, xls, ppt) či pdf, dále i soubory např. xml, Indesign, Framemaker a další. Lze překládat i dokumenty naskenované, nafaxované či vytištěné (v tomto případě však počítejte s příplatkem za přepis).

 

Kde zjistit převod jednotek používaných v zahraničí ? 

 

 Na stránce http://www.jednotky.cz najdete mnoho užitečných informací, které se týkají jednotek hmotnosti, délky, obsahu, tlaku, výkonu, teploty, síly, rychlosti, práce a energie.

 

Jak zjistit co znamenají cizojazyčné zkratky ?

 

Na stránce http://www.acronymfinder.com naleznete definice více než 750000 zkratek ze všech oborů. Často je nutno vybírat z mnoha možností.